Конференция в България

Дейността включваше организиране и провеждане на международна конференция в България с посещение на специалисти в областта на социалните кооперативи от България и Италия. Основната цел на конференцията беше да се обмени опит и да се споделят примери на добри практики между специалисти, мениджъри, представители на НПО – сектора, хора работещи в социалната сфера и общински служители от България и Италия. Организацията беше под формата на международна конференция, като участници бяха 47 лица от целевата група от България и Италия. В тази бройка бяха включени също така и 2 лектора и 5 консултанта от страната на партньора от Италия. Конференцията с международно участие беше тридневна по предварително подготвена програма. На нея участниците се запознаха с опита на Италия в областта на социалното коопериране, срещнаха се със специалисти в тази област. Участниците също така чуха и изнесените пленарни доклади описващи опита на социалните кооперативи в Италия, работата с маргиналните групи и етнически общности, както и аспектите на стреса при хората които се занимаватсъс социална работа. Това допринесе до обмяна на опит и добри практики в сферата на социалното коопериране, работа с уязвимите групи, както и с бежанци и емигранти. Засегнаха се важни теми от социалната действителност в България и Италия. Успоредно с хода на пленарните сесии се отдели време за запопзнаване с резултатите на проведеното социологическо изследване, а също така и с прожекцията на филма заснет по проекта. Работата на конференцията протече основно в три части:

Първи ден - Организира се среща на участниците в конференцията, запознаване и представяне. След това те се разделиха по направления, като се запознаха с водещите на направленията. Обсъждаше се дневния ред и програмата за протичане на конференцията.

Втори ден – Пленарни доклади и дискусии по тях. Лектори бяха:

 • Барбара Треби от социален кооператив „Куеста Дженерационе“ с лекция за кооперативите и кооперативното движение в Италия.
 • Марика Ливио социален кооператив „Куеста Дженерационе“ с лекция за по въпросите на интеграцията, междукултурните различия, работа с бежанци и имигранти.
 • Проф. Валери Стоянов ВСУ „Черноризец Храбър” град Варна с лекция на тема „Бърнаут в работата на работещите в социалната сфера”.
 • Доц. д-р Евгени Станимиров, зам. ректор на „Икономически университет“ Варна с представяне на социологическото изследване, проведено в рамките на проекта относно мотивацията и нагласите към социалните кооперативи в България и Италия.
 • Провеждане на занятие по метода на „Социално кафене”. Представяне на четирите направления и работа в тях по групи.

Трети ден – Работа по отделните направления с консултантите. Работа по метода „Жива книга“ и обща работна сесия с всички участници на тема: „Изработване на Меморандум от конференцията” и презентации на участниците.

В този ден се популяризираха и обменените нови практики които са трансферирани в следствие на работата по проекта. Това са следните внедрени практики:

 • Внедрена е практика 1 в ЦДГ 8 „Христо Ботев”, гр. Варна за подпомагане на интеграцията на децата – както от различни етноси, така също и децата със специфични образователни потребности. Това става чрез организиране на концерти, артработилници с участието на децата. По този начин им се предоставя възможност да покажат най-доброто, на което са способни. Детската градина разполага с голям двор, летен театър и много площадки за работа на открито. Има създаден и „Клуб на родителя” към родителското настоятелство. В момента той функционира на принципа на социален кооператив, с различни форми на дейност за отглеждане, възпитание, обучение и интеграция на децата, базирани на интегрирана методология, която насърчава креативността и творчеството в контекста на глобалното развитие. Ученето, социализацията и интеграцията чрез игри, активно слушане, динамични движения, мимики, жестове и театрални импровизации спомага за развитието на детето.
 • Внедрена е практика 2 чрез създадено и партньорство между ЦДГ 8 „Христо Ботев”, гр. Варна и Сдружение „Феникс 2009” , (Театрална работилница за млади хора с увреждания). Така лицата от сдружението и децата съвместно реализират театрални и куклени постановки и ги изнасят пред родители и спонсори.
 • Внедрена практика 3 в Сдружение „Клас”. Тя е в сферата на работата в образованието, възпитанието и творческото развитие на деца от 7 до 18 години. Това е място, което децата посещават след училище и под формата на занималня и различни творски ателиета като: „Клас – рисуване”, „Клас – есе”, „Клас – журналистика” децата развиват своите творчески и личностни знания и умения.
 • Внедрена практика 4 в „Частна търговска гимназия“ Варна . От новата учебна година се прилагат методи, които италианските колеги от Комо използват в своята работа, а именно: семинари за личностно развитие „Ако другите бях аз”, драматизиране на истории, което завършва със спектакъл, на който се канят и родители. В резултат на тези дейности децата развиват креативност, абстрактно мислене, символно мислене и емоционална интелигентност. Други методи, които се прилагат в работата са: метод „Жива книга”; писане на История за подобряване на комуникацията, изразяване на негативните чувства като: агресия, отвращение, арогантност, страх, гняв, недоверие, меланхолия. В Италия много се работи по тези методи на спонтанно изразяване на чувства и преработката им. Ще се уподобява дейността на Парламент, Референдум. По този начин ще се утвърждава и гражданска позиция и умения на участниците. Работи се по идеята за създаване на Школа за работа с деца с дислексия на принципа на социалния кооператив.
 • Внедрени практики в „Карин дом“. Тези практики включват разширяване и допълване на спектъра от услуги и дейности, които се реализират, а именно:

Спортен център с практика 5. Целта е разширяване на услугите за децата и хората с увреждания и тяхната по-лесна интеграция и приобщаване към местната общност. Тази придобивка дава възможност да се повиши качеството на живот както на тези, които ползват услугите, така и на педагозите, лекарите и целият персонал, който работи там ежедневно.

Семейно-ориентирания подход е практика 6. В работата си «Карин дом» използва този подход. При него се поставя във фокуса на работа не само детето, а цялото семейство. Дейността на услугата се състои в подкрепа на родителите сами да полагат грижи за своето дете. В подхода е залегнало убеждението, че родителите най-добре познават и могат да идентифицират нуждите на своето дете.

Прилагайки подхода на примерите на добрата практика и успешното им прилагане е внедрена и практиката 7 на консорциума «СОЛКО» от град Комо Италия. Това което се практикува е , че „Карин дом“, съвместно със „Съюз на слепите и глухите“, клон град Варна, са се договорили да създават заетост и професионално ориентиране за родители на децата с увреждания, както и за хора в неравностойно положение. Този проект за социален кооператив цели да се запознаят тези лица с професионални дейности като печат, ситопечат, литография и издателска дейност. Чрез изграждащия се Център за обучение на устойчивост за самостоятелност в живота ще се работи за изграждане на лична независимост/автономност/ и социална интеграция на хора с увреждания и тяхното включване в местната общност, като се обръща особено внимание на техните семейства.

 • Внедрена практика 8 в Основно училище „Отец Паисий”, гр. Варна. Тя е взаимствана от дейността на социалния кооператив „Гарабомбо”, част от Конфедерацията на кооперативите АКЛИ Комо. Тя включва провеждането на Международен ромски карнавал, а също и организиране на Ромски пазар. За сега е обособено място, където ще се разположи ромски базар, на традиционни за ромската култура, стоки и произведения. В Италия тази идея възниква като експеримент на няколко организации - част от Конфедерацията на кооперативите, че ромите не са само хора, с които да се спекулира по време на избори. Така чрез внедряването на тази практика ще се създаде Търговски център, в който деца и техните родители продават различни стоки, пеят и танцуват (нещо като МОЛ, но на открито).
 • Внедрена практика 9 в Дом за възрастни хора ”Щастлива старост”, гр. Алфатар”, община Алфатар. Тя е на базата на обменения опит и посещението в Дом за възрастни хора – Резиденция „Амика”, който е част от Кооперативите АКЛИ в град Комо. По примера на Резиденция „Амика”, където наричат потребителите на услугата „гости” и Домът в Алфатар създаде кооператив, където възрастните хора придружени от приятели, съмишленици и доброволци се занимават с градинарство, готварство, ръкоделие и други артистични дейности. Обменените практики касаят по-ефективното използване и развитието на доброволчеството, както и стажантски програми на млади хора, завършващи медицина, социални дейности и др.
 • Внедрена практика 10 - Фондация „Фамилна зона” и Фамилен център – Варна. Те функционират като – НПО и център за работа с деца и родители. Специализирани са в работата касаеща психичното здраве на детето и семейството, а също и работа с възрастни пациенти с различна форма на тревожност, депресия, състояния на емоционален стрес, кризи и адаптация към значими житейски промени(развод, загуба на близък, трайна загуба на трудова заетост). Внедрената практика е взаимствана от социален кооператив „Албавила” - дом за лица с психични увреждания, както и от италианската Асоциация „Семейства в развитие”. Това което се прилага във „Фамилна зона” е свързано с обединяването на семейства, които имат общи идеали и начин на живот, свързани с приемането, помощта и солидарността. Организиране на тематични срещи, свързани със „солидарната икономика”, термин – непознат достатъчно в България, но придобиващ все по-значимо обществено влияние. Рязкото разслоение в обществото на хора, които бедстват и хора, които водят прекалено охолен живот, води както до емоционална нестабилност, разстройства на ценностната система, а оттам и до множество психични разстройства. Организиращите се понастоящем семинари за „критично потребление” и „солидарни покупки” съдействат, както здравословния начин на живот, така също и баланса с някои етични и морални норми.

Представиха е и две организации които работят под формата на кооператив с идеи взети от посещението в Италия. Те са:

 • Бохо Шик Хауз е кооператив, създаден на принципа на публично-частното партньорство. Идеята е на учредителите и е взаимствана от принципите, дейността и визията на Социалния кооператив „Гарабомбо”. Посветен е на мисията за насърчаване на „екологичното социално равенство”. Насърчават се жени, поставени в социална изолация, както и хора в неравностойно положение да изработват различни неща – плетиво, накити, аксесоари за бита и модата, които после се предлагат за продажба в артистична обстановка, на центъра на Варна, където се канят да присъстват фирми, хора на изкуството, личности, които имат знаково присъствие в града.
 • Родителски кооператив – „Родилница” – за почасово отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3 до 7 години. Може да осъществява и задължителна предучилищна подготовка на деца над 5 г., в случай че кооперативът разполага с дипломиран педагог, провежда обучение съобразно с Държавните образователни изисквания и е сключил договор с детска градина или училище, които могат да проведат оценяване и издаване на удостоверение за училищна готовност в края на годината.

Четвърти ден – Приемане на МЕМОРАНДУМ от конференцията. Закриване.

Международната конференция се проведе в хотел „Фламинго гранд хотел Албена“ в к.к. „Албена“ в периода от 25.03.2014 г. до 28.03.2014 г.

След приключване на конференцията консултантите от Италия продължиха своите консултации на терен. Те посетиха обекти по предварително заявен интерес на място. Това бяха обекти като:

 • Карин дом – Център за деца със специални нужди и техните семейства. Обсъдиха се възможностите за лобиране и набиране на средства за работа с деца и лица със специални нужди.
 • ЦДГ 8 „Христо Ботев”. Консултантите бяха посрещнати с кратка програма от децата. Те се запознаха с базата и коментираха бъдещи идеи за работа с различните деца и техните семейства. Консултирани бяха учители и представители на родителската общност. Основната идея на тези консултации бе за за създаване на родителски кооператив.
 • „Затвора – Варна“ където се проведе дискусия по въпросите на пробацията, реформата в пенитенциарната система, работа със семействата на лишените от свобода и интеграцията им в обществото. Консултирани бяха специалистите от Затвора Варна които работят с лишените от свобода.
 • „Тих труд“ ЕООД Варна, член на Съюза на слепите и глухите в България. Проведоха се консултации с мениджърския екип , консултантите се запознаха с базата и идеите за работа по европейски проекти.
 • Фондация „Фамилна зона” и „Фамилен център“ в град Варна. Проведоха се консултации и обмяна на опит при оказване на подкрепа на деца и родители при различни форми на тревожност, депресия, състояния на стрес, кризи и адаптация към значими житейски промени.
 • Сдружение „Наш свят”. Представяне на работа по проект BG051PO001-4.1.05-0057-C0001 - "Организиране на свободното време на деца от етнически малцинства чрез клубна дейност по интереси". Консултираха се специалистите от сдружението за създаване на кооператив и неговото устойчиво развитие.
 • Сдружение ”Клас”. Посещението и консултациите бяха свързани с обсъждане на алтернативните форми на обучение за деца със СОП / специални образователни потребности/ и покриване на Държавните образователни изисквания за тях. Направи се паралел на работата по подобно обучение в Италия и България.
 • „Хлебни и сладкарски изделия” АД. Тук срещата беше продиктувана от интереса на консултантите от Италия. Представи се на мениджърския екип дейността на кооператива от Италия „ Аклишеф“, който е специализиран в сферата на храненето на деца и ученици. Консултантите се запознаха с базата и възможностите за развиване на дейност, подобна на кооператива „АКЛИШЕФ” за столово - ученическо и детско хранене.
 • Музей „ Владислав Варненчик”. Консултантите се запознаха с образователната програма на музея и работата с деца от варненските училища.
 • ОУ „Отец Паисий” град Варна. Консултантите се срещнаха с родители и преподаватели. Консултациите бяха на тема „Добри практики за интеграция на ромите в сферата на защита правата на децата“. Обсъдиха се и възможностите за организиране на музикален семинар – България - Италия под мотото „Пътуващ карнавал”.
 • Ресурсен център към Община Варна. Консултациите бяха относно ресурсното подпомагане на деца и ученици със СОП на територията на детските градини и училищата в град Варна.
 • Екипа на „Здравно студио” – арт и библиотерапия при работа с нарушено психично и физическо здраве.
 • Сдружение „Феникс 2009“ с неговата театрална трупа. Консултираха се младите актьори, които са с различни видове затруднения. Обсъдиха се творчески планове и възможност за обмен между трупата от България и сродна от трупа от Италия - Театър „Лудотека”.
 • Театрална група „Трик Трак“. Консултира се работата на групата в различни училища и детски градини по въпросите на интеграцията.
 • Кооператив „Бохо Шик Хауз“. Нова идея за създаване на кооператив. Консултира се екипа за създаването му и неговата устойчивост.