Наръчник „Социалното коопериране – стари традиции, нови възможности”

Настоящия наръчник е изготвен във връзка с реализирането на проект BG051PO0017.0.07-0054-C002 „Социалният кооператив – добри практики и възможности за интеграция на маргиналните групи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Наръчникът е реализиран на базата на предварително проучване и посещение на място в социални кооперативи от групата ACLI – Конфедерация на кооперативите в окръг Комо, провинция Ломбардия.

ЧАСТ I. Кратка информация за партньора по проекта – Социалния кооператив „Куеста Дженерационе”, гр. Комо, провинция Ломбардия, Италия и още няколко водещи кооператива, работещи в различни области на обществения живот. Описани са накратко история на създаването им, мисията и целите на тези кооперативи, както и основни дейности и проекти, които те реализират. С тази част на изданието се изпълнява заложената цел за споделяне на опит, възможности и перспективи при създаване и управление на Социален Кооператив – структура, организация, дейности, човешки ресурси, финансиране. Прави се исторически преглед на развитието на кооперациите в България. Изследване на дейността на социални кооперативи в Италия и на възможностите и нагласите на Структурите на гражданското общество /СГО/ в България за иницииране и участие в дейности на социални кооперативи

ЧАСТ II. Доклади, съобщения и презентации, от проведената национална конференция с международно участие на тема „Социалното коопериране – стари традиции, нови възможности” през месец март 2014 г. в гр. Варна. Различни неправителствени организации, областни и общински структури, представители на бизнеса, образователни институции, Бюра по труда – споделят своя опит и готовност за създаване на формации, покриващи до голяма степен организацията на работа, характерна за Социалните Кооперативи. Целта е чрез обмяна на опит, коопериране и създаване на мрежа при реализация на партньорски проекти в рамките на Европейския съюз, да се осигури възможност на лица в неравностойно положение за равно включване, интеграция и реализация във всички сфери на социалния живот.

Наръчник: свали файла