Парньори по проекта

Сдружение „Форум гражданско общество“

Сдружение „Форум гражданско общество“ е регистрирана с решение на ВОС на 29.05.2002 г. и също така е вписана в регистъра на неправителствените организации, осъществяваща общественополезна дейност при Министерство на правосъдието. Приоритети в дейностите ни са координиране на проекти по програма ФАР на ЕС и по новите Оперативни програми, където ролята на организацията е в разработка на проекто-предложения, във финансовия мениджмънт на проектите, дейностите за прозрачност и мониторинг. През годините сме натрупали опит в дейности по различни програми, които включват както проекти по осигуряване на заетост, квалификация, преквалификация, така и инфраструктурни. Проекти по изследване и туризъм. Успешно работим и съвместно разработваме и изпълняване проекти с общините Бяла, Суворово, Долни чифлик, Никола Козлево, Ветрино, Варна, Шабла, Вълчи дол и Аврен.

За контакти: Борислав Френчев – Ръководител проект

Борислав Френчев – Ръководител проект

Варна 9000
ул. „Александър Дякович” 45, ет.3, офис 19
тел: 035952-919-917, 0888-805-183
email: fcs@abv.bg

Социален Кооператив,“Questa Generazione” Комо, Италия

Социалния кооператив „Куеста Дженерационе“ е създаден през 1984 г. по инициатива на АCLI ( Христиански Асоциации на Италианските Tрудещи се, национално обединение, създадено през 1944г. за социални дейности ). В момента дейностите на кооператива са структурирани в следните сфери :
за децата и семейството: детски площадки, детски ясли, семейни пространства, психологическа консултация, детски масажи, обучение на възпитатели, летни анимации за малолетни и семейства, обучение на родители, занимални преди и след училищните занятия, помощ в училищната столова на обяд;
анимация и превенция : възпитание на улицата и в автобуса, инфо-превантивни обучения в училищата, сътрудничество с полицейските управления, курсове за правилата на движение, дискотеки, бар и обществени заведения, помощ на хора в затруднение за достъп до социалните, здравните и работни услуги;
ориентиране и активна политика на пазара на труда: образователни курсове за избор на професия, лично опознаване и междуличностни отношения, ориентиране в избора след задължителното образование, обучение на училищни преподаватели и родители, организиране и ръководене на младежки инфо- центрове за пазара на труда, помощ на лица в неравностойно положение за ориентиране към подходящи работни места, дейности в подкрепа на предприемачество с индивидуални и групови курсове.
интеркултура : услуги за информация на чуждестранни трудещи се и техните семейства, дейности свързани с езиково-културна медиация, проекти за интеграция в училищата на новопристигнали ученици, проекти за реинтеграция в обществото на излежаващи присъда, обучение на културни медиатори, оператори и учулищни преподаватели, отпечатване на училищни материали в мулти-езикови издания.

За контакти:

Via Brambilla, 35 22100 COMO
ул. „Александър Дякович” 45, ет.3, офис 19
тел. 031/3312723-25 - fax 031/3312750
email: info@questagenerazione.it
www.questagenerazione.it