Социологическо проучване

Mетодология и резюме с основни резултати

Обект на настоящото изследване са представители на:

  • социално ангажирани структури на гражданското общество (СГО) в България;
  • социални кооперативи на територията на Република Италия.

Основната цел на изследването е проучване на дейността и опита на социалните кооперативи в Италия и анализиране на възможностите и нагласите на представители на СГО в България да инициират изграждането и да участват в дейности на социални кооперативи.

Задачи, конкретизиращи поставената цел са:

  1. Проучване на основни параметри на дейността на социалните кооперативи в Италия, в т.ч. профил, цели и мотиви за създаване, основни източници на финансиране и сътрудничество;
  2. Анализ на профила на СГО на територията на РБългария, в т.ч. цели и мотиви за създаване, финансиране на дейността, сътрудничество с други институции и организации.
  3. Изследване на нагласите на СГО в РБългария за участие в социални кооперативи, в т.ч. мотиви за потенциално участие и типове кооперативи, в които биха участвали.
  4. Проучване на мнението на СГО относно необходимостта и перспективите за изграждане и развитие на социални кооперативи в РБългария.
  5. Разработване на регистър с контактни данни за социалните кооперативи в Италия, с оглед на изграждане на потенциални партнорства между тях и подобни организации в РБъгария.

Mетодология и резюме с основни резултати: свали файла

Резултати от изледване дейността на социални кооперативи в Италия и възможностите и нагласите за изграждането им в България

Социалните кооперативи в Италия са със значителни традиции и опит в областта на социалното подпомагане. Развитието им в страната е подкрепено от наличието на специфично законодателство, което признава и насърчава тяхната дейност. Първите социални кооперативи се появяват в края на 70-те години главно по инициатива на малки групи от доброволци и работници, които са недоволни от лошото качество на предоставяните социални и обществени услуги или от липсата на подобни услуги. Тези нови инициативи са насочени към задоволяване на нуждите на групи бенефициенти, които са били пренебрегнати от системата на общественото осигуряване или са обслужвани от големи хибридни институции за предоставяне на стандартизирани услуги, които не отговарят на техните нужди.

Представените факти позволяват да се направи извод, че социалните кооперативи в Италия не са нова форма на сътрудничество в социалната сфера. Приетото през 1991 в Италия законодателство за социалните кооперативи, което регламентира техният статут и разграничава основните типове на тяхната дейност (тип А и тип Б), е предшествано от натрупване на известен опит в областта на социалното подпомагане от страна на тези субекти и познаването на тяхната дейност.

Според правния си статут най-съществена част от изследваните СГО в България са сдружения в публична полза (79,3%). От останалите организации 10,3% са регистрирани като фондации, 6,9% - като сдружения в частна полза, а 3,4% са асоциации. От сдруженията в публична полза, според нормативната уредба у нас, се изисква по-висока степен на прозрачност при вземане на решенията, но срещу тези по-строги изисквания те получават право да бъдат финансирани от държавата или общините за извършване на обществено-полезната си дейност или дарителите им да се ползват с определени данъчни облекчения. Именно този тип правни субекти у нас в най-висока степен се доближава до статута на анализираните като водеща практика социални кооперативи в Италия.

Независимо че България има традиции в трудовата интеграция и социална рехабилитация на лица от уязвими социални групи още от преди 1989 г., само една от изследваните СГО у нас декларира, че дейността й е свързана с този период от време. Това позволява да се направи извод, че изследваните организации в България са сравнително нова форма на социална ангажираност на бизнеса, които не са свързани и не ползват опита на действащи подобни организации в страната от миналото.

За разлика от анализираните организации в България, социалните кооперативи в Италия са със значително повече традиции и опит в областта на социалното подпомагане. Почти 40% от изследваните кооперативи водят началото на дейността си от преди 1990 г.

Резултати от изледване дейността на социални кооперативи в Италия и възможностите и нагласите за изграждането им в България: свали файла